http://www.kruaon.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 เกียวกับเรา

 ขันตอนการสอน

 หลักสูตร

 ประกันภัย

  ครูอ๊อตสอนขับรถยนต์

สอนตามหลักการของครูอ๊อตจึงสามารถทำให้ท่านขับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามพระราชบัญญัติกฎจราจร 
คุุูณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้เรียนข้บรถกับครูอ๊อตครูอ้อนทุกครั้งที่เรียน สอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ โดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่การรู้จักหน้าที่ การใช้ปุ่มและคันบังคับต่างๆบนรถ เช่น ครัช เบรค คันเร่ง ไฟเลี้ยว จนเริ่มออกรถไปจนจบหลักสูตรอย่างถูกวิธีเน้นหาประสบการณ์บนถนนใหญ่ มากกว่า80%ตามเส้นทางที่ท่านต้องการสอนเทคนิคต่างๆ ที่นำไปใช้ในชีวิตจริง เช่น การออกรถ การกลับรถ ขึ้นห้าง การออกตัวเมื่อรถจอดอยู่บนสะพาน ฯลฯ แนะนำกฎจราจรและเน้นการฝึกซ้อมท่าสอบสำหรับการทำใบขับขี่ พร้อมเอกสารแนวข้อสอบในการทำใบขับขี่ 

 ก่อนขับรถเรียนรู้กฎให้เข้าใจ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเอง

                                    

                                             สอบใบขับขี่+กฏหมายด้วยรถยนต์

   ก่อนขับรถต้องเรียนรู้กฎให้เข้าใจ           เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเอง

ต้องมาเรียนที่   ครูอ๊อตสอนขับรถยนต์ 

    เมื่อท่านเรียนจบแล้วทางครูอ๊อตจะพาท่านไปสอบใบอนุญาตขับรถยนต์สำหรับท่านที่จะต้องไปสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  จะต้องเรียนรู้กฎจราจรและทดสอบข้อเขียนก่อนไปสอบ

               เตรียมหลักฐานเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์  (ชั่วคราว)

1.     บัตรประจำตัวประชาชนตัวจิรง   พร้อมสำเนา)    

 2.  ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน  1 เดือน

3. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์   (ถ้ามี  )จะต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์     

 หลังสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ

การขับรถยนต์ผ่านแล้เตรียมค่าธรรเนียมค่าธรรมเนียมแบบเก่า  105  บาท   และแบบใหม่  205 บาท          


 •  ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถใช้คู่กับใบอนุญาต   ขับรถ

 

 •    ผู้ขับรถกระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบกและได้รับใบสั่งจากเจ้าพนักงานจราจร ต้องไปติดต่อชำระค่าปรับภายใน วัน

 

 •  เมื่อใบอนุญาตขับรถสูญหายหรือชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน

 

 •  ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับรถ มีความผิดจำคุกไม่เกิน เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 • ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุ ปี

 

 •  ผู้ขับรถใช้ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ มีความผิดปรับไม่เกิน 2,000บาท

 

 • รถที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1ต่อเดือน

 

 • การโอนรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน

 

 • การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน วัน

 

 • การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ปี) สามารถต่อก่อนล่วงหน้าได้ เดือน

 

 • รถยนต์ที่มีอายุครบ ปี ต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

 

 • การย้ายรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน

 

 • รถจักรยานยนต์ที่มีอายุครบ ปี ต้องนำไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจำปี

 

 • ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถ" หมายถึง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 • ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์" หมายถึง รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล

 

 • ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถจักรยานยนต์" หมายถึง รถที่เดินรถกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีถ่วงข้างมีล้ออีกไม่เกินหนึ่งล้อ

 

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  ไม่ใช่ "รถยนต์รับจ้างสาธารณะ"

 

 • ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 "รถยนต์บริการ" หมายถึง รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

 

 • รถจัการยานยต์ส่วนบุคคล คือ "รถยนต์ส่วนบุคคล"

 

 • รถที่นำมาใช้บนถนนต้องจดทะเบียนและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว

 

 • รถที่สามารถนำมาจดทะเบียนต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถ

 

 • รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

 

 • รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

 

 • รถได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน ได้แก่ รถสำหรับเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด

 

 • รถที่เจ้าของรถแจ้งการไม่ใช้รถ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

 

 • รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่ายหรือที่ผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย ผลิต ประกอบหรือนำเจ้า และยังมิได้จำหน่ายให้แก่ผู้อื่นได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน

 

 • รถดับเพลิง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

 

 • รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสำหรับรับจ้าง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

 

 • รถของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ เฉพาะรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถมิได้ใช้ในทางการค้าหรือกำไร

 

 • รถบดของรัฐวิสาหกิจ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

 

 • รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสาหกิจ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

 

 • รถของสภากาชาดไทย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

 

 • รถของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

 

 • รถดับเพลิงของ อบต. ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

 

 • ประสงค์จดทะเบียนรถต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา

 

 • รถที่จดทะเบียนแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนสีรถต้องดำเนินการแจ้งนายทะเบียนภายใน 7 วัน

 

 • หากประสงค์เปลี่ยนแปลงตัวถังรถต้องดำเนินการขออนุญาตนายทะเบียน ตามภูมิลำเนาที่จดทะเบียนรถ

 

 • ผู้ตรวจการตาม พ.ร.บ. รถยนต์ คือ เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้ง

 

 • หากประสงค์จะย้ายรถ เจ้าของรถต้องแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน

 

 • กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งย้ายรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด มีความผิด ต้องชำระค่าปรับแจ้งย้ายเกินกำหนด

 

 • หากประสงค์จะโอนรถเจ้าของรถต้องแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน

 

 • กรณีเจ้าของรถมีภารกิจไม่สามารถมาดำเนินแจ้งโอนรถต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด มีความผิด ต้องชำระค่าปรับโอนเกินกำหนด

 

 • รถยนต์ส่วนบุคคล นำมาใช้รับจ้างไม่ได้

 

 • นาย ก นำรถจักรยานยนต์สาธารณะของตนเองรับส่งภรรยาไปตลาดได้เพราะรถจักรยานยนต์สาธารณะสามารถนำมาใช้กิจการส่วนตัวของเจ้าของรถได้

 

 • รถจักรยานยนต์สาธารณะใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้

 

 • รถยนต์ ไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อม (ป้ายแดง) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ขับได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก

 

 • รถที่ไม่ได้เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1 บาทต่อเดือน

 

 • รถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี จะมีผลตามกฎหมาย คือ ทะเบียนระงับ

 

 • รถยนต์อายุการใช้งานครบ 7 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน

 

 • รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานครบ 5 ปี ประสงค์จะต่อภาษีประจำปีต้องนำรถไปตรวจที่สถานตรวจสภาพเอกชน

 

 • ในขณะขับรถ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ

 

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้

 

 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลได้

 

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใช้แทน ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลได้

 

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวมีอายุ 1 ปี

 

 • หากประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวเป็นประเภทส่วนบุคคลชนิด 5 ปี สามารถเปลี่ยนได้ล่วงหน้า 60 วัน

 

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปีต่ออายุล่วงหน้า 3 เดือน

 

 • นาย ก เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จะต้องไปดำเนินการที่สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา ทุกแห่ง

 

 • ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วราวต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

 

 • นายชาย พิการไม่มีนิ้วมือข้างซ้าย ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวได้ เพราะ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

 

 • นายชาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้

 

 • นายแดง ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

 

 • ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร

 

 • ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษและมีสัญชาติไทย

 

 • หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถ จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบก

 

 • กรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน

 

 • กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน

 

 • กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน

 

 • ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายใน 15 วัน

 

 • ใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น

 

 • ใบอนุญาตขับรถชำรุดในสาระสำคัญต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น

 

 • เมื่อกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้รับคำสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน

 

 • ผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฎิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้กรณีผู้โดยสารเมาสุรา ผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถและผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริต

 

 • ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องพาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้

 

 • ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องพาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด

 

 • ผู้ขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่สูบบุหรี่

 

 • ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่ทำตนน่าลำคาญ

 

 • ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี

 

 • ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่ก้าวร้าว ดูหมิ่นผู้โดยสาร

 

 • ในขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่เสพสุราของมึนเมา

 

 • ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่เสพยาเสพติดให้โทษ

 

 • ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 

 • ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ

 

 • ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 • ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

 • นาย ก ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที่ 6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจำปีต้องใช้ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในการชำระภาษี

 

 • เมื่อรถทะเบียนระงับ หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ

 

 • ประกันภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจำปี

   

 


 


นายชาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้ สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้

 


นายแดง ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

 


ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร

 


ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะต้องรู้จักถนนและทางหลวงในจังหวัดที่ขอรับใบอนุญาตขับรถพอสมควร ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษและมีสัญชาติไทย

 


หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตขับรถ จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนเพื่อเพิกถอนใบอนุญาตและนำใบอนุญาตขับรถที่ถูกเพิกถอนส่งคืนกรมการขนส่งทางบก

 


กรณีถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน

 


กรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน

 


กรณีถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน

 


ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถต้องส่งคืนใบอนุญาตขับรถให้แก่นายทะเบียนภายใน 15 วัน

 


ใบอนุญาตขับรถสูญหายต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น

 


ใบอนุญาตขับรถชำรุดในสาระสำคัญต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วันทราบเหตุนั้น

 


เมื่อกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และได้รับคำสั่งผู้ตรวจการรถยนต์ให้ไปรายงานตัวผู้ขับรถจะต้องไปรายงานตัวต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน

 


ผู้ขับรถยนต์สาธารณะสามารถปฎิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารได้กรณีผู้โดยสารเมาสุรา ผู้โดยสารนำทุเรียนส่งกลิ่นขึ้นมาบนรถและผู้โดยสารเป็นบุคคลวิกลจริต

 


ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องพาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่ตกลงกันไว้

 


ผู้ขับรถยนต์สาธารณะต้องพาผู้โดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด

 


ผู้ขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่สูบบุหรี่

 


ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่ทำตนน่าลำคาญ

 


ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี

 


ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่ก้าวร้าว ดูหมิ่นผู้โดยสาร

 


ในขับรถผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่เสพสุราของมึนเมา

 


ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่เสพยาเสพติดให้โทษ

 


ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

 


ผู้ขับรถสาธารณะต้องไม่ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ

 


ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถมีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 


ผู้ใดขับรถโดยใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุมีโทษ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 


นาย ก ใช้รถยนต์มาแล้วเป็นปีที่ 6 ประสงค์จะเสียภาษีรถประจำปีต้องใช้ใบรับรองการผ่านตรวจสภาพเอกชน , พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในการชำระภาษี

 


เมื่อรถทะเบียนระงับ หากประสงค์จะจดทะเบียนรถใหม่ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดในภูมิลำเนาที่ประสงค์จดทะเบียนรถ

 


ประกันภัยชนิด คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใช้ประกอบการต่ออายุภาษีประจำปี

 


view

สอบใบขับขี่+กฏหมายด้วยรถยนต์

เครื่องหมายจราจรต่างๆ

เทคนิคการขับรถเกียร์ธรรมดา

กฎหมาย ตำรวจจราจรกับการยึดใบขับขี่

ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร

เทคนิคการขับรถเกียร์ออโต้

วิธีขับรถเกียร์ออโต้ vios+ขับรถเกียร์ออโ

view